Raadhuisplein 19 Heerlen / 0031 (0)45 5711525 / info@collectorshouse.eu

Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam: Stichting Schunck Collectors House
RSNI nummer voor de stichting is: 820251392
 

Contactgegevens:

Stichting Schunck Collectors House
Vestigingsadres Raadhuisplein 19 te Heerlen
Correspondentieadres: Ross van Lenneplaan 23 te 6132 AN Sittard
E-mail adres:  info@sch.com
 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur  bestaat conform de statuten uit  drie personen:
voorzitter: A.M.A. Groot is vanaf de oprichting van de stichting actief. Als kunstliefhebber én (in het dagelijks leven) psychiater, vormt de doelstelling van de stichting een échte brug tussen deze zaken.
penningmeester: P.J.G. Schmeits is sinds de oprichting van de stichting actief als penningmeester. Vanuit zijn rol van adviseur van AmaCura GGZ Geleen, voelt hij zich sterk betrokken bij de doelstelling van de stichting.
secretaris/vice-voorzitter: Mw. C.M.Y. Arends , artistiek directeur Schunck te Heerlen.
 
Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders) en dit conform de statuten.
 
De doelstelling van de stichting  betreft het vestigen en organiseren van een duurzaam samenwerkingsverband tussen Schunck-Glaspaleis Heerlen en de Stichting Kunstverzameling familie Groot-Wijnands inzake het op museaal niveau collectioneren en presenteren  van hedendaagse beeldende kunst van (inter)nationale verzamelaars van hedendaagse kunst en wel op een plek binnen Zuid-Limburg. Dit in samenwerking met verzamelaarsinitiatieven, waarbij zo internationaal als mogelijk wordt gewerkt.
 
Het beleidsplan:  de stichting richt zich daarbij op het ontwikkelen van een publiek privaat initiatief in de regio Zuid-Limburg met als huidige vestigingsplaats Heerlen aan het Raadhuisplein 19, in de ruimte van de voormalige stadsgalerij Heerlen. 
Doel is het openstellen van particuliere collecties aan een zo groot mogelijk en geïnteresseerd publiek met als nevendoelstelling daardoor een platform van geïnteresseerden op het gebied van hedendaagse beeldende kunst te creëren. 
 

Werkzaamheden van de Stichting Schunck Collectors House (SCH):

om de doelstelling te bereiken, nodigt de stichting verzamelaars van aansprekende (inter)nationale collecties van hedendaagse kunst uit om deel te nemen aan presentaties c.q. bruiklenen voor presentaties voor een bepaalde duur te verlenen. 
 
In de periode 2009 tot en met 2013 heeft de stichting aan de genoemde doelstelling gewerkt. 
Een overzicht van de activiteiten hierbij:
 1. Het aangaan van een extensief netwerk met (inter)nationale verzamelaars van hedendaagse kunst. Dit vond o.a. plaats door deelname aan een presentatie op de Kunst RAI Amsterdam in 2010, waar Schunck Heerlen (multidisciplinaire kunstgebouw van de stad Heerlen) een presentatie hield, waar de Stichting Collectors House Heerlen tevens werd getoond.
 2. Tijdens diezelfde Kunst RAI vond een presentatie plaats voor een internationaal publiek ten aanzien van de start van de Stichting SCH tijdens een specifiek georganiseerde workshop.
 3. Deelname aan een internationaal netwerk van onafhankelijke initiatieven op het gebied van hedendaagse kunst 'Made in Mirrors fnd’ leidde ertoe dat in de periode 2009 tot 2010 voorbereidingen werden getroffen voor een gezamenlijke expositie. In maart 2011 opende ‘Except why not just come right out and say it’ de internationale presentaties.
  Gedurende 13 weken werd het werk getoond van de hedendaagse kunstverzameling van William Lim, architect te Hongkong en die van de familie Groot-Wijnands.
  Naar aanleiding van deze expositie werd het initiatief genomen tot een verzamelaarsconferentie, waar te elfder ure in oktober 2011 geen opvolging aan werd gegeven in verband met het intrekken van een subsidie door de stichting Via 2018 Maastricht Culturele Hoofdstad. 
 4. In het kader van beheer en programrealisatie werd in de periode 2011 en volgende jaren een beroep gedaan op een uitgebreid netwerk van vrijwilligers, zowel wat betreft het suppoosten, maar ook wat betreft PR, communicatie, verzorgen van fotorapportages, etc.
 5. Na een langdurige voorbereiding vond in 2012 eveneens in de periode maart tot juni de opening plaats van de tweede internationale tentoonstelling van werken uit een verzameling hedendaagse kunst van Mircea Pinte uit Cluj te Roemenië. Dit onder de naam 'Cer variabil'. Naast deze expositie vonden in dat jaar ook rondleidingen en discussieavonden plaats.
 6. Van juni tot en met september 2013 vond de derde grote internationale presentatie plaats met werken van de Duitse hoogleraar, kunstenaar en fotograaf Wilhelm Schürmann, gevestigd te Herzogenrath resp. Berlijn. 
 7. In diezelfde periode van 2009 tot 2013 zijn in het extensieve netwerk van de Stichting Collectors House ook met name contacten gelegd over de grenzen heen, waarbij zowel naar de Duitse, de Waalse als de Vlaamse kant van de grens is gekeken en waar de komende tijd activiteiten in voorbereiding zijn met bijvoorbeeld de Neue Aachener Kunstverein, maar ook diverse kunstinitiatieven te Brussel.
 8. In 2009 werd tevens de ANBI-status voor de stichting aangevraagd. De stichting besteedt de verleende donaties volledig aan de kosten die te maken hebben met het organiseren van evenementen en met name exposities in het kader van het ontsluiten en aan een zo breed mogelijk geïnteresseerd publiek bekendmaken van aansprekende, eventueel toonaangevende collecties hedendaagse kunst van particuliere (inter)nationale verzamelaars.
 9. In 2009 vond een eerste presentatie in Schunck plaats onder de naam “Take-Off” met werken uit de collecties van Schunck, collectie G+W nederland, DSM-bedrijfscollectie en verzameling Jacques Defauwes  Heerlen.
 
Voor de periode 2014-2015 streeft de stichting om haar doelstelling te verwerven de volgende
punten na:
 1. Intensivering van de samenwerking met verzamelaars en instituten in Nederland, Duitsland en België, met name met de Neue Aachener Kunstverein, een nieuw op te richten verzamelaarscollectief te Brussel, alsook dit in combinatie met een opleiding voor bijvoorbeeld curatoren. 
 2. In voorbereiding is een kunstverzamelaarscursus.
 3. In voorbereiding zijn grotere publiekgerichte presentaties samen met Schunck te Heerlen.
 4. Gestreefd wordt naar een intensieve samenwerking met Schunck Heerlen op het gebied van presentaties: met name de bereikbaarheid van de huidige locatie heeft de afgelopen jaren veel hoofdbrekens gekost.
 5. Het komen tot een jubileumboek in 2015.
 6. Het streven naar een verzamelaarsconferentie, waartoe de aanzet reeds in 2011 gegeven werd en waarvoor grote belangstelling bestaat.
 7. Het aangaan van de oude contacten met de Stichting Bedrijfscollecties Nederland
 8. Het professionaliseren van de organisatie, met name inzake beheer en fondsenwerving resp. communicatie en PR.
Het beloningsbeleid van de stichting SCH:
Bij de stichting functioneren zowel de leden van het stichtingsbestuur als vrijwilligers en kan daarnaast gebruik gemaakt worden van een grote groep vrijwilligers die de afgelopen jaren trouw hun bijdragen leverden aan het uitvoeren van diverse activiteiten. 
Met name de suppoosten, ondersteuning bij PR en communicatie en het maken van teksten resp.
fotorapportages was daarbij van onschatbare waarde.
De vrijwilligers krijgen geen vergoeding.
De enige vergoeding die gedaan is in de afgelopen jaren is een vergoeding in verband met parkeerkosten gemaakt ten behoeve van activiteiten van de stichting. 
Daarnaast heeft de stichting sedert 2012 stagiaires in dienst, die wel een vergoeding krijgen, met name omdat het bestuur vindt dat de tijd besteed aan de stichting door studenten niet besteed kan worden aan hun studie en er derhalve een compensatie moet zijn.'